Program

Program občianskeho politického hnutia Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 5.3.2016

LogoODVAHA

V súlade s našimi Cieľmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Programu, sme navyše jednoznačne za:

– okamžité zrušenie sankcií voči Rusku

– okamžité zrušenie vojenskej základne NATO na našom území

– okamžité skončenie masívneho financovania zbrojárskej výroby USA z našich slovenských daní

– okamžité prehodnotenie účasti Slovenska v NATO prostredníctvom referenda

– okamžité obnovenie spolupráce Slovenska s Ruskom a Euroázijskou hospodárskou úniou s konečným cieľom vytvorenia spoločného bezpečnostného a hospodárskeho priestoru od Lisabonu až po Vladivostok

– odmietnutie paktu TTIP medzi USA a EÚ

1 Program do rozpadu eura a EÚ:

V našej stratégii kladieme silný dôraz na podporu mladých ľudí, mladých rodín, ľudí v dôchodkovom veku a na zamestnancov, živnostníkov a malých a stredných podnikateľov. Preto presadzujeme najmä:

1.1 Zavedenie štátnej bytovej výstavby podobným systémom, ako to fungovalo pred rokom 1989. Cieľ: v konkurencii voči súkromným staviteľom a developerom postaviť dostatočné množstvo bytov v prijateľnej cene pre mladé rodiny, vytvoriť desiatky tisíc nových pracovných miest tak, ako tomu bolo aj pred rokom 1989.

1.2 Okamžité cca. 50 percentné zvýšenie minimálnej mzdy na 3 eura za hodinu bez súbežného zvýšenia povinných odvodov pre zamestnávateľa a iných náležitostí, ktoré sa na zvýšenie minimálnej mzdy priamo viažu. (Pozn: Podpora štátu formou odkladu daňovej povinnosti (napr. DPH) možná u tých subjektov, u ktorých táto zmena zasiahne viac než 15 percent zamestnancov. Viď taktiež poznámku nižšie. )

Pozn. k bodu 1.2 Programu: Ideálnym riešením by bolo, aby si celú zvýšenú minimálnu mzdu odpočítal zamestnávateľ od platenia odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Štát, resp. poisťovne by síce takto prišli ročne zhruba o 500 miliónov eur, ktoré by sanoval štát, zamestnávateľov by sa však toto opatrenie výraznejšie nedotklo. V konečnom dôsledku by bol benefit pre štát obrovský. Súčasťou tohto opatrenia je aj bod 1.8 programu. Opatrenie by sa priamo týkalo cca 400 000 ľudí poberajúcich mzdy nižšie než 550 eur mesačne. Zdroj financovania deficitu: Zníženie korupcie, úspory štátu a zvýšené príjmy v dôsledku vyššieho HDP a následného výberu daní.

1.3 Okamžité zvýšenie minimálneho dôchodku (po odpracovaní najmenej 30 rokov) zo súčasných 269,5 eur na 300 eur mesačne (t.j. na cca 150 % životného minima)

1.4 Ukončenie potravinovej nedostatočnosti a potravinovej závislosti Slovenska so zameraním na podporu udržateľného domáceho poľnohospodárstva a živočíšnej výroby a preferenciou produkcie ekologicky čistých potravín a vysoko kvalitných bio potravín, po ktorých vo svete abnormálne stúpol dopyt, pretože nekvalitné potraviny spôsobujú vážne ochorenia

1.5 Podporu mladých rodín a slobodných matiek okamžitým zvýšením jednorázového príspevku pri narodení prvého dieťaťa z dnešných 829,90 eur na 5 000 eur a pre druhé dieťa na 3 000 eur. Zvýšený príspevok by bol iba na prvé dve deti. Na ďalšie deti by príspevok zostal na pôvodnej úrovni. Príspevok by sa viazal na vek rodičky, ktorá má zamestnanie a rodí vo veku minimálne 18 rokov. Príspevok je možné podmieniť aj ďalšími kritériami podľa podnetov od občanov. Pred rokom 1989 sa na Slovensku narodilo ročne aj viac než 100 000 detí. Dnes je to iba cca 55 000 detí. Nepotrebujeme na Slovensko dovážať migrantov. Peniaze určené na podporu príchodu migrantov využime na podporu nárastu pôrodnosti na Slovensku.

1.6 Na podporu všetkých, ktorých okrádajú úžerníci, sme za okamžité zavedenie amnestie na všetky úroky a penále, ktoré si účtujú nebankové fyzické a právnické osoby formou exekúcie, a ktoré sú vyššie než v bankách, ktoré kontroluje NBS, ako aj za zrušenie DPH na exekúcie, ktorou sa štát v tichosti a neeticky obohacuje na exekúciách. Taktiež sme za zrušenie súkromných exekútorov alebo paralelné vytvorenie štátnych exekútorov, ktorí by vykonávali exekúcie bez tvorby zisku. Služby súkromného exekútora by si hradil veriteľ (oprávnený) a nie dlžník (povinný).

1.7 Zavedenie jedinej štátnej zdravotnej poisťovne a jedinej lekárnickej distribučnej spoločnosti s majoritným vlastníckym podielom štátu.

1.8 Zavedenie trestnej zodpovednosti a povinného väzobného stíhania (v prípade zjavného úmyslu) za úmyselné nezaplatenie dodávateľsko-odberateľskej faktúry v termíne piatich dní po lehote splatnosti. V prípade neuhradenia faktúry zo strany štátnej správy, samosprávy, príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie a pod. by podstatná časť trestnej zodpovednosti pripadala na najvyššieho riadiaceho pracovníka, t.j. starostu, primátora, župana, ministra, predsedu okresného súdu, prokuratúry, dekana, rektora a pod.

Okrem uvedeného Programu sme aj za:
– diaľničné nálepky zdarma – pre dôchodcov, ľudí so ZŤP a bezplatný prejazd diaľnicou pre autá prepravujúce deti do 6 rokov

– zrušenie daňových licencií

– výrazné celoplošné zníženie platov všetkých zamestnancov verejnej správy, ktorých príjmy pochádzajú z daní občanov, a ktorých čistý príjem presahuje 1000 eur mesačne

– zavedenie progresívnej dane pre monopoly a banky

Zdroje financovania programových opatrení:
– eliminovanie korupcie, ktoré predstavuje ročne cca 3,5 miliárd eur

– eliminovanie vývozu zisku zo Slovenska – ročne cca 3 miliardy eur

– eliminovanie čiernej ekonomiky najmä formou daňových podvodov a úmyselného krátenia dane – ročne cca 3 miliardy eur

– zmena formy výberu daní prenesením daňovej tiaže z nízko príjmových skupín na vysoko zárobkové skupiny

2 Program po rozpade eura a EÚ:

Eurozóna a jednotlivé krajiny EÚ sú neudržateľne zadlžené, a preto je iba otázkou času, kedy sa rozpadnú. Poukázal na to neraz aj nemecký minister financií. Po ich rozpade vznikne priestor na úplne nové možnosti usporiadania vzťahov v riadení verejnej správy. Tieto možnosti môžu vzniknúť aj v prípade spojenia EÚ s Euroázijskou hospodárskou úniou s konečným cieľom vytvorenia spoločného bezpečnostného a hospodárskeho priestoru od Lisabonu až po Vladivostok. Za týchto okolností sme za zavedenie:

2.1 Iba jedinej dane, a to dane z peňažných výkonov, ktorá by za súčasných okolností postačovala vo výške 0,6 – 0,8 percenta z každého peňažného výkonu. Všetky ostatné dane by zanikli. Daň z peňažných výkonov by dokázala vykryť všetky finančné potreby verejnej správy.

2.2 Jednej dávky, tzv. nepodmieneného základného príjmu, ktorú by dostával každý občan bez rozdielu. Výška tohto príjmu pre osoby do 19 rokov by činila jednu tretinu z plnej výšky.

2.3 Implementovanie funkčného referenda ako nástroja efektívneho riadenia verejnej správy, prostredníctvom ktorého by občania smeli navrhovať, meniť, rušiť a schvaľovať zákony v referende presne takým spôsobom, ako to dnes robia politici v parlamente.