Ciele

Politická strana Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia je politickou stranou občanov Slovenska a za svoj prioritný cieľ si dáva spravovať veci verejné v prospech občanov s rešpektovaním ich potrieb a názorov, ochraňovať život a životné prostredie v prospech prírody a zdravého života občanov.

Politická strana Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia:

 1. sa bude usilovať o zachovanie tradičných morálnych a kresťanských hodnôt, zachovanie tradičnej rodiny a ochranu základných ľudských práv a slobôd v súlade s týmito tradíciami
 2. odmieta diskrimináciu v akejkoľvek podobe ako aj ideológie smerujúce k totalite a extrémizmu
 3. sa bude usilovať o zmenu systému fungovania politiky tak, aby bola v prospech občanov a aby v otázkach, ktoré občania považujú za prioritné, smeli prostredníctvom referenda ľahším a efektívnejším spôsobom, než aký im poskytuje súčasná legislatíva, navrhovať, meniť, rušiť a schvaľovať zákony tak, ako to smú robiť aj poslanci v parlamente
 4. sa bude usilovať o postupnú implementáciu prostredia, ktoré by mohlo viesť k implementácii bezpodmienečného základného príjmu v prípade, že by sa jeho opodstatnenosť dala overiť na už funkčnej existencii v inej krajine
 5. sa bude presadzovať voľbu riaditeľov verejnoprávnych médií priamo občanmi z radov nestraníkov, napr. v komunálnych voľbách
 6. sa bude presadzovať vyššiu nezávislosť predsedov okresných a krajských súdov, prokuratúry a polície. Aby sa osoby na týchto postoch stali manažérmi s právom prísneho potrestania aj odvolania ktoréhokoľvek zo svojich podriadených v prípade, že tí porušia svoje povinnosti s veľkým dôrazom na to, aby si týchto predsedov volili občania priamo z radov nestraníkov, napr. v komunálnych voľbách
 7. sa bude presadzovať upevnenie suverenity Slovenskej republiky a o tesnú spoluprácu národných krajín v Európe
 8. sa bude usilovať o ukončenie potravinovej nedostatočnosti a potravinovej závislosti Slovenska so zameraním na podporu udržateľného domáceho poľnohospodárstva
 9. sa bude zasadzovať za pomoc pre všetkých, ktorí túto pomoc potrebujú
 10. sa bude ochraňovať život zvierat a prijímať zákony na ich ochranu
 11. sa bude usilovať o kvalitatívnu zmenu vo vykonávaní volieb vedenia a riadenia vysokých škôl ako aj systému výučby predovšetkým na vysokých a stredných školách
 12. sa bude usilovať o zamedzenie znevýhodňovania žien v práci a vo verejnom živote a o znižovanie nerovnosti medzi regiónmi
 13. sa bude usilovať o zabezpečenie ochrany vodných zdrojov pitnej vody tak, aby sa voda stala národným bohatstvom vylúčeným z privatizácie a vývozu za účelom dosahovania zisku
 14. sa bude usilovať o podporu stáleho, všeobecného a udržateľného hospodárskeho rastu s plnou zamestnanosťou a slušnej a primeranej práce a jej ohodnotenia pre každého občana
 15. sa bude usilovať o ochranu územia Slovenska pred prílevom ekonomických prisťahovalcov z nečlenských krajín EÚ, ako aj rôznych extrémistov z ktorýchkoľvek krajín, vrátane členských krajín EÚ
 16. sa bude usilovať o obnovu bytovej výstavby prostredníctvom vybudovania štátnych firiem v konkurencii so súkromnými firmami
 17. sa bude usilovať o zrušenie súkromných exekútorov
 18. na medzinárodnom poli sa bude usilovať o obnovenie a prehĺbenie hospodárskej a politickej spolupráce a priateľstva Slovenskej republiky a Európskej únie s Ruskom a Euro-ázijskou úniou ako aj s krajinami BRICS
 19. na medzinárodnom poli sa bude usilovať o vytvorenie kolektívnej globálnej bezpečnosti pod hlavičkou OSN
 20. na európskom poli sa bude usilovať o vytvorenie európskej bezpečnosti pod hlavičkou OBSE
 21. sa bude usilovať o zabránenie rozmiestnenia zbraní hromadného ničenia na území SR, usilovať o zrušenie cudzích vojenských základní a prítomností vojakov NATO na území Slovenska,
 22. sa bude usilovať o neutralitu Slovenska a o nepristúpenie Slovenska k zmluve TTIP medzi EÚ a USA